SAMVÆRSREGLER

FGU Sydøstjylland har vi en anerkendende tilgang, hvor vi tilstræber at både elever og personale synes det er et rart sted at være og et godt sted at lære. Hverdagen er præget af en nærværende og respektfuld omgangstone.

Vores værdier bygger på gensidige respektfulde relationer, lyst til at lære, engagement og udfordringer- alt sammen gennem trygge rammer, positiv adfærd, god orden og godt samvær.

Vi forpligter os alle på at arbejde med at integrere samværsreglerne i det daglige arbejde med elevernes læring og trivsel. 

Vores 5 retningslinjer for samvær er:

  • Du skal behandle andre som du ønsker de skal behandle dig, hvilket indebærer respekt for andre mennesker og meninger.
  • Du skal opføre dig ordentlig, og behandle tingene ordentlig
  • Du skal komme til tiden og være læringsparat 
  • Du skal være den bedste udgave af dig selv
  • Vi skal have forventninger til hinanden, og det skal give mening at være elev her

Skolens ansatte og elever tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling, fællesskab og miljø.

Vi har derfor følgende ordensregler:

  • Du har mødepligt og pligt til at deltage aktivt i undervisning og andre aktiviteter.
  • Du skal bidrage aktivt til at opfylde målene i din uddannelsesplan og din forløbsplan.
  • Du skal indgå aktivt og konstruktivt i fællesskabet omkring uddannelsen.
  • Du skal overholde gældende regler om rygning, brug af mobiltelefon mv. uanset hvor du befinder dig i dagligdagen – på skolen, på en erhvervsskole, i erhvervstræning, i praktik m.v.

Rygning
Ifølge lovgivningen er det ikke tilladt at ryge på institutionens område udover på de angivne områder. Gentagne overtrædelser af denne bestemmelse kan medføre indkaldelse til samtale med skolens ledelse og evt. medføre bortvisning

Sygemelding og fravær
Hvis du er syg, eller af anden grund ikke kommer i skole, skal du give din kontaktlærer besked inden kl. 8.00 om morgenen.
I forbindelse med fravær, er det vigtigt du angiver fraværsårsagen, da du ellers vil kunne blive trukket i ydelse. Dette gælder ligeledes, hvis du kommer for sent og/el. forlader skolen i utide.
Ved længerevarende sygdom eller gentagne sygemeldinger, skal du medbringe en lægeerklæring fra din læge.

Rusmidler
Skolen accepterer ikke nogen former for påvirkning af – brug af og/eller besiddelse af narkotiske stoffer, andre rusmidler eller alkohol på skolen.

Overtrædelse medfører indkaldelse til samtale.
Det kan medføre øjeblikkelig bortvisning og eventuelt politianmeldelse.

IT og bærbare computere
Alle elever har adgang til skolens netværk IT og får en personlig kode hertil samt til skolens forskellige IT platforme. Du skal i dagligdagen medbringe din egen bærbare PC.
Der kan, i særlige tilfælde låne en PC på skolen og i skoletiden.
Det er ikke muligt at låne computer med hjem.

Digital adfærd:
I uddannelsen er elektroniske hjælpemidler en del af hverdagen, hvilket betyder, at vi bruger internet, mail, foto og mobiltelefoner hensynsfuldt og med respekt for hinanden.

Uhensigtsmæssig adfærd i fritiden er omfattet af ordens- og samværsreglerne, når for eksempel digital adfærd på blandt andet sociale medier, har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.

Vold, tyveri og mobning
Alle former for trusler om vold, vold, tyveri og mobning medfører indkaldelse til samtale. Det kan medføre øjeblikkelig bortvisning og eventuelt politianmeldelse.

Lokaler og inventar
Klassen, holdet eller elever, der til enhver tid benytter et lokale, har ansvaret for at efterlade lokalet opryddet. Manglende oprydning kan betyde, at rengøringspersonalet ikke har mulighed for at rengøre lokalet.
Spisning foregår i fællesarealet.

Prøver og eksaminer
Ved prøver og eksamen er det en forventning at eleven følger anviste regelsæt. Alle former for snyd og uretmæssig adfærd, kan betyde bortvisning fra prøven

Der henvises til yderlige uddybning og mulige restriktioner i bekendtgørelsen om
Forberedende Grunduddannelse § 12-16 samt BILAG 2  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/479